Liturgia Niedzieli

XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 15.07.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Gromadząc się na niedzielnej Eucharystii, przynosimy naszemu Bogu i Panu całe nasze życie. Msza św., którą rozpoczynamy, jest skuteczną pomocą i wypełnieniem w procesie stawania się czynnym przyjacielem i współpracownikiem Boga. Zatem z ufnością otwórzmy się na Boże natchnienia. 

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

*

AKT POKUTY:

Przeprośmy teraz miłosiernego Boga za wszelkie nasze niewierności...

*

KOLEKTA:

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, + spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucają wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Tak jak Pan Bóg powołał proroka Amosa, tak samo Pan Jezus powołał swoich Apostołów, których, jak usłyszymy w Ewangelii, posłał ze szczególną misją. Po raz kolejny słowo Boże przypomina nam, że Pan Bóg powołuje nas do wspólnoty ze sobą. Jest to wpisane już u zarania naszego życia, ale ostatecznie dopełni się na końcu czasów.

By dobrze realizować tę misję, słuchajmy z uwagą tego, co mówi nam Pan Bóg, prosząc jednocześnie, by okazywał nam swoją łaskę i dobroć na naszych życiowych drogach.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Z ufnością zanieśmy teraz prośby do Boga Ojca, który pragnie naszej świętości:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby realizując misję głoszenia Ewangelii, pozostał wierny wskazaniom swego Pana i Mistrza...
  • Módlmy się za przepowiadających Słowo Boże: biskupów, kapłanów, katechetów i rodziców, aby głoszone słowo potwierdzali świadectwem życia …
  • Módlmy się za wszystkich, których przygniata krzyż cierpienia, aby w Chrystusie znajdowali siły, by go dalej nieść…
  • Módlmy się za przeżywających wakacje i urlopy, aby zawsze pamiętali o spotkaniu z Chrystusem we Mszy Świętej…
  • Intencja mszalna...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy byli wiernymi słuchaczami Słowa Bożego i wykonawcami Bożych zamiarów...

Boże, Twój Syn ogłosił światu Dobrą Nowinę, + wysłuchaj modlitw swojego Kościoła i spraw, aby posłuszny Twojej woli * wiernie wypełniał misyjny nakaz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, + aby przez uczestnictwo w tym sakramencie * wzrastał w nas Jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„JEZUS PRZYWOŁAŁ DO SIEBIE DWUNASTU

I ZACZĄŁ ROZSYŁAĆ ICH PO DWÓCH”

(Mk 6,7)