Liturgia Niedzieli

II NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.01.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Pozostając jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia, gromadzimy się w niedzielę wokół Pana Jezusa przychodzącego do nas w Eucharystii, aby wielbić Boga, dziękować Mu i wypraszać potrzebne łaski.

Kościół przeżywa dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczania swojej ojczyzny.

 

 *

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Dziś kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar. 

 *

AKT POKUTY:

Stańmy w prawdzie naszych serc i prośmy o Boże miłosierdzie ...

 *

KOLEKTA:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią, + wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu * i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Biblijne karty ukazują wiele opisów powołania. Powołanie Samuela i pierwszych uczniów, o których usłyszymy w pierwszym czytaniu i Ewangelii, wskazują na fakt, że Pan Bóg w każdym czasie wybiera ludzi do wyłącznej służby dla siebie. Święty Paweł natomiast przypomina o szczególnym powołaniu, które dotyczy wszystkich wierzących: przypomina o powołaniu do świętości.

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” – powtarzamy z młodym Samuelem, bo pragniemy żyć tym, co usłyszymy z ust Pana Boga i realizować wezwanie do bycia świętym.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Panu Jezusowi, który powołuje każdego człowieka, by szedł za Nim i głosił Jego chwałę, przedstawmy nasze prośby:

  • Módlmy się za Kościół Święty, aby Duch Święty prowadził go ku jedności i umacniał na drogach ewangelizacji ...
  • Módlmy się za migrantów i uchodźców, aby w nowych środowiskach znaleźli pokój i pomoc …
  • Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby zawsze liczono się w niej z Ewangelią, a jej patron, św. Stanisław Kostka, wzywał wszystkich do życia na chwałę Boga ...
  • Módlmy się za wszystkich cierpiących, czy to na wskutek chorób, czy krzywd albo samotności, aby Bóg i dobrzy ludzie przyszli im z pomocą ...
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, aby nasze świadectwo o Bogu wypływało z osobistego doświadczenia spotkania z Panem Jezusem…

Panie Jezu, który znasz nasze myśli i uczynki, który wspierasz nasze działania i dążenia, wysłuchaj naszych modlitw. Bądź uwielbiony teraz i przez wszystkie wieki wieków.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości + i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, * których posiliłeś tym samym Chlebem Eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„MÓW PANIE, BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA.”

(1 Sm 3,10)