Liturgia Niedzieli

XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25.06.2017


WPROWADZENIE    LITURGICZNE: 

Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Nauczyciele rozdali w tych dniach dzieciom i młodzieży świadectwa, na których widnieją oceny ich rocznej pracy. I my stajemy dzisiaj przed naszym Nauczycielem, Jezusem Chrystusem, który czeka na nasze świadectwo wiary. Niech płynie ono z ufności, że to Pan stanął przy każdym z nas jako potężny mocarz.

 

INTENCJA    MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

AKT    POKUTY:

Teraz prośmy Pana, aby przebaczył nam nasze grzechy ...

 

KOLEKTA:

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, + albowiem nigdy nie odmawiasz opieki * tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa ...

 

WPROWADZENIE  DO  LITURGII  SŁOWA:

Apostoł Paweł, mówiąc dzisiaj o grzechu Adama, chce pokazać, że wystarczył jeden akt nieposłuszeństwa wobec Pana Boga, aby zło przeniknęło do wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Skutkiem upadku Adama jest powszechna grzeszność ludzi. Dlatego Chrystus, jako nowy Adam, wchodzi w grzeszne życie ludzi i przenika je łaską przebaczenia, pojednania i uzdrowienia. Tę samą troskę Pana Boga o stworzenie zauważymy również u proroka Jeremiasza, który w ciężkim doświadczeniu wyzna wiarę w Pana Boga mówiąc, że jego wybawcą jest Ten, który zna do głębi ludzkie sumienia. Odpowiedzią ze strony człowieka powinna być postawa męstwa, ponieważ każda okoliczność jest stosowna do składania świadectwa o Panu Bogu, o czym usłyszymy w Ewangelii Mateusza.

 

MODLITWA    POWSZECHNA: 

Do Boga Ojca, którego Opatrzność czuwa nad nami, z ufnością zanośmy nasze modlitwy:

  • Módlmy się o wzrost wiary i pobożności wśród wszystkich wierzących w Chrystusa na całym świecie ...
  • Módlmy się o nadzieję na pokój i godne życie dla narodów uciemiężonych przez wojny, prześladowania, niesprawiedliwość społeczną i klęski żywiołowe …
  • Módlmy się za rozpoczynających wakacyjny wypoczynek, aby zawsze pamiętali o potrzebie świadectwa wiary i o odważnym przyznaniu się do Chrystusa ...
  • Módlmy się za rodziców, aby byli prawdziwymi nauczycielami wiary, ucząc swoje dzieci przykładem życia postawy wdzięczności Bogu za Jego dary ...
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas uczestniczących w świętej liturgii, abyśmy wśród cierpień i przeciwności wiernie trwali przy Chrystusie ...

Wszechmogący Boże, który nieustannie wspierasz nas swoją łaską + wysłuchaj naszą modlitwę i spraw, * abyśmy odważnie broniąc Twojej prawdy, zasłużyli na nagrodę u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

MODLITWA PO KOMUNII:

Panie, nasz Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna, + prosimy Cię, aby Ofiara, którą często składamy, * zapewniła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SŁOWO  ŻYCIA:

"... PAN JEST PRZY MNIE JAKO POTĘŻNY MOCARZ …"

(Jr 20,11)