Liturgia Niedzieli

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 23.09.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

W czasie niedzielnej liturgii tworzymy wspólnotę modlitwy. Stoimy przed Bogiem w prostocie miłości, wchodzimy w Jego logikę. On bowiem przyjmuje nas jak dzieci, ufa nam i uzdalnia nas do pełnienia Jego woli.

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Bóg zapłać za każdą ofiarę.

*

AKT POKUTY:

Stańmy przed Bogiem w pokorze i przeprośmy za nasze grzechy…

*

KOLEKTA:

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa ...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Zestawiając dzisiejsze drugie czytanie z Ewangelią, znajdujemy odpowiedź, co pomaga, a co przeszkadza w byciu blisko Pana Boga. Pycha, zazdrość i różne żądze powodują nasze zamknięcie na Boga, natomiast otwartość, szczerość, prostota, pokora i uczciwość – cechy, które łatwo odnaleźć u małego dziecka – pozwalają odkrywać Bożą obecność i działanie w życiu. Nie bójmy się tych przymiotów odnajdywać w sobie, bo wtedy rzeczywiście Pan Bóg ujmie się za nami i przyjdzie nam z pomocą.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego. 

*

MODLITWA POWSZECHNA:

Wpatrzeni w Boga, który opiekuje się nami i uczy nas bezinteresownej miłości, przedstawmy Mu teraz wszystkie nasze sprawy:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Dobrej Nowiny …
  • Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby dawali przykład miłości i zgody wśród zwaśnionych społeczeństw świata ...
  • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby byli otoczeni miłością, życzliwością i dobrocią …
  • Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby sprawdzianem ich służby dzieciom i młodzieży była mądra wytrwałość i stanowcza łagodność …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy wśród trosk doczesnych zawsze umieli dostrzegać dobra wieczne i naśladowali Chrystusa Sługę ...

Panie Boże, z dziecięcą ufnością powierzamy Twojemu miłosierdziu nasze problemy i prosimy, byś przyszedł nam z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana Naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

„KTO CHCE BYĆ PIERWSZYM, NIECH BĘDZIE

OSTATNIM ZE WSZYSTKICH I SŁUGĄ WSZYSTKICH”

(Mk 9,35)