Liturgia Niedzieli

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24.09.2017


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Zostaliśmy wszyscy tu obecni zaproszeni do niezwykłej wspólnoty – Kościoła - winnicy Bożej. Bóg pragnie nas obdarować równie niezwykłym darem – zbawieniem. Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary, powierzmy dobremu Bogu kolejny tydzień pracy i nauki.

 

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 

AKT POKUTY:

Na początku Mszy św. przeprośmy Boga za nasze grzechy …

 

KOLEKTA:

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana...

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Prorok Izajasz podkreśla w pierwszym czytaniu, że zamysły i plany Pana Boga wykraczają często poza możliwości zrozumienia ich przez człowieka. Dlatego wierzący powinien nieustannie rozważać słowo Boże i według niego kształtować swój sposób myślenia i wartościowania, aby rozeznać, co jest prawdziwym dobrem. W tym kontekście należy oceniać pretensje robotników z dzisiejszej Ewangelii, zarzucających Panu Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie. Wolą Pana Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i musimy przyjąć, że niektórzy osiągają je w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni na Pana Boga. Święty Paweł powie nawet, że przeciwności losu nie powinny osłabiać ducha chrześcijanina, ponieważ wszystko może służyć chwale Chrystusa.

Niech słowo, które za chwilę usłyszymy, upodabnia nasze myśli do myśli Bożych.

 

MODLITWA POWSZECHNA:

Pan Bóg sam wychodzi do człowieka i zaprasza go do współpracy w swojej winnicy. Ufnie przedstawmy Mu nasze potrzeby:

  • Módlmy się za chrześcijan, aby byli zawsze zatroskani o zbawienie wszystkich ludzi …
  • Módlmy się za narody świata, aby panowały wśród nich sprawiedliwość, pokój i wzajemny szacunek ...
  • Módlmy się za dzieci i młodzież, aby kierowani dobrą radą rodziców i nauczycieli, właściwie rozpoznali swoje powołanie i poświęcili się służbie rodzinie i społeczeństwu …
  • Módlmy się za chorych, cierpiących i osłabionych wiekiem, aby dobry Bóg w ich trudnej sytuacji nieustannie dodawał im sił …
  • Intencja mszalna ...
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy w codziennym życiu kierowali się wymaganiami naszej wiary ...

Boże, Panie winnicy i żniwa, Ty rozdzielasz pracę i dajesz sprawiedliwą zapłatę, + spraw, abyśmy cierpliwie znosili codzienne trudy * i bez szemrania pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SŁOWO  ŻYCIA:

"SPRAWUJCIE SIĘ W SPOSÓB GODNY 

EWANGELII CHRYSTUSOWEJ"

(Flp 1,27a)