Liturgia Niedzieli

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18.03.2018


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Najwyższym wyrazem służby Chrystusowi jest nasz udział we Mszy św. Złóżmy na ołtarzu przez ręce kapłana to wszystko, co stanowi nasze życie. W dzisiejszą niedzielę wchodzimy w pasyjną część Wielkiego Postu. Niech rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa jeszcze bardziej obudzi w nas pragnienie odwzajemnienia tej miłości aż po krzyż. 

*

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Kolekta dzisiejsza jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za każdy dar serca.

 *

AKT POKUTY:

Uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata …

 *

KOLEKTA:

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, + udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna...

*

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Wywyższony i umierający na krzyżu Syn Boży dokonuje odkupienia wszystkich ludzi i zawiera ze swoim ludem nowe i wieczne przymierze – tak w jednym zdaniu można by streścić przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Przez śmierć Chrystusa Bóg pojednał świat z sobą i zawarł Nowe Przymierze ze swoim nowym ludem.

Naszą wdzięczną odpowiedzią niech będzie jeszcze większa gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków, przylgnięcie do naszego Pana i Zbawiciela oraz posłuszeństwo Jego słowu.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Jako lud Nowego Przymierza, zgromadzony w Imię Chrystusa, módlmy się przez Niego do Boga Wszechmogącego:

  • Módlmy się za Kościół święty, aby odnowiony w paschalnym źródle, docierał do wszystkich narodów i głosił Ewangelię nadziei…
  • Módlmy się za niewierzących, aby dzięki wytrwałemu poszukiwaniu prawdy i właściwego sensu życia otworzyli się na osobę Jezusa Chrystusa…
  • Módlmy się za chorych, samotnych i będących w trudnej sytuacji życiowej, aby spotkali się z życzliwością i pomocą innych ludzi…
  • Módlmy się za rodziców, aby dzięki nieustannemu odkrywaniu wielkości swego powołania prowadzili swoje dzieci do dojrzałej wiary…
  • Intencja mszalna…
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy czyniąc z naszego życia dar dla innych, mogli wydawać obfity plon w naszej codzienności…

Przyjmij Boże nasze prośby i wysłuchaj ich zgodnie ze swoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, * którego Ciało i Krew przyjmujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

*

SŁOWO  ŻYCIA:

CHRYSTUS STAŁ SIĘ SPRAWCĄ ZBAWIENIA WIECZNEGO

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY GO SŁUCHJAJĄ”.

(Hbr 5, 9)