Liturgia Niedzieli

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA , 19.11.2017


WPROWADZENIE LITURGICZNE:

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy św. jako uczniowie Chrystusa. Chcemy Go spotkać, słuchać i spożywać w Eucharystii. Włączmy w dzisiejszą Mszę św. nasze pragnienie dobrego wykorzystania Bożych darów i dziękczynienie za wszelkie otrzymane od Boga łaski.

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Ojca Roberta Grabkę ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

  

 *

INTENCJA MSZALNA: 

Intencja mszalna ...

Dzisiejsza kolekta jest miesięczną składką na wystrój i renowację naszej świątyni. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

 *

AKT POKUTY:

Za wszystko, co doprowadziło nas do grzechu, z serca przeprośmy …

 *

KOLEKTA:

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w twojej służbie, + albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana ...

 *

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA:

Liturgia Słowa ponownie koncentruje się dziś na temacie mądrości. Księga Przysłów ukazuje ją jako doskonałą towarzyszkę życia człowieka. Autor przestrzega jednak, że celem mądrości nie jest gromadzenie teoretycznej wiedzy, ale zapewnienie powodzenia we wszystkich wymiarach życia człowieka. Jednak szczytem mądrości jest bojaźń Boża, gdyż dobra duchowe należy przedkładać nad wszystko inne na tym świecie. Dlatego poprzez dzisiejszą przypowieść o talentach Pan Jezus chce nam powiedzieć, że kto w oczach Pana Boga jest bogaty, tego Pan Bóg uczyni jeszcze bogatszym przy ostatecznej zapłacie. Kto jednak nie posiada skarbów, które mają wartość w niebie, na sądzie Bożym zostanie z niczym.

Otwórzmy się więc na dar słowa Bożego, aby być przygotowanym na dzień Pański, który – jak podaje Święty Paweł – nadejdzie dla wszystkich niespodziewanie.

 *

MODLITWA POWSZECHNA:

Trwając przed Bogiem w postawie czuwania, prośmy o Jego dary potrzebne do pięknego i godziwego życia:

  • Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby swoim życiem wskazywali na żywego i obecnego Boga ...
  • Módlmy się o pokój dla całego świata, aby ideały dobra, prawdy i piękna zwyciężyły przemoc, zło i nienawiść ...
  • Módlmy się za wszystkie rodziny, aby trwając w łasce Bożej, były środowiskiem wzajemnej miłości …
  • Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby doświadczenie Bożej i ludzkiej pomocy łagodziło ich bóle i pomagało nieść krzyż codzienny ...
  • Intencja mszalna …
  • Módlmy się za nas samych, abyśmy z cierpliwością i miłością wypełniali codzienne obowiązki wynikające z naszego powołania ...


Dobry Boże uwielbiamy Cię za wszelkie dary, które dzięki Twojej łasce stają się naszym udziałem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 *

MODLITWA PO KOMUNII:

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, + pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

SŁOWO  ŻYCIA:

„… DAŁ (…) KAŻDEMU WEDŁUG JEGO ZDOLNOŚCI …”.

(Mt 25,15)